HMS&K Policy

MANODA produserer støpegods i en rekke ulike legeringer; i hovedsak kobber- og aluminiumslegeringer. Vi har et etablert fagmiljø som utarbeider modeller til de fleste støpe-oppdrag gjennom gode samarbeidspartnere. Vi har også et omfattende maskinverksted med moderne utstyr. Vi kan derfor tilby ferdig maskinert støpegods. I maskinverkstedet utvikler og vedlikeholder vi også våre egne kokiller

I MANODA er målet at vi i fellesskap skal bygge et godt ledelsessystem for kvalitet og HMS for å oppnå økt brukertilfredshet, bedre omdømme og sikre helse og miljø blant alle ansatte og våre omgivelser. I MANODA har vi vår egen klimastrategi som tar mål av seg å redusere vår påvirkning av miljøet rund oss.

MANODAs aktiviteter skal tilfredsstille gjeldende krav i lovverk samt politiske og ledelsessystemer for kvalitet – Krav (ISO 9001:2015).

Kvalitetsarbeidet baseres på Deming’s ideologi og metodikk og bygger på prinsipper hentet fra ISO 9000.

MANODAs visjon, overordnede mål, kontekst og strategier i bedriftsplanen skal være retningsgivende for kvalitetssystemet og bærekraft i all planlegging.

Gjennom dialog og samarbeid med kunde og partnere, forplikter derfor MANODA seg til å kontinuerlig arbeide for å forbedre:

  • Vi skal i fellesskap bygge en god HMS-kultur der den enkelte bidrar for å unngå skader på personell, miljø, materiell og negativ eksponering av omdømme. Bedriften har en visjon om at skader og ulykker skal unngås. Det legges til grunn en «nullfilosofi» i det kontinuerlige HMS arbeidet.
  • Kvalitetssystemet skal være et arbeidsredskap for alle ansatte og bidra til at de er involvert i kvalitetssikring og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Kenneth Leiknes

Daglig leder

HMS og kvalitet

Hos oss har vi høy fokus på helse, miljø og sikkerhet i alt vi gjør.

Vi jobber med HMS etter NORSOK S-006. Dette innebærer blant annet at vi har som mål å gjennomføre månedtlige vernerunder i vår produksjon. Vi gjennomfører felles HMS-møter med alle ansatte tilstede, hvor vi gjennomgår alle registreringer fra sist møte, samt et fast tema for hvert møte.

Vi er prekvalifisert for leveranser til olje- og gassindustrien gjennom Achilles Joint Qualification System. Achilles Id. No 26802

MANODA har godkjennelse for støping av anoder i henhold til DNV-GL «Recommended Practice DNV-RP-B401». Godkjennelsen er datert 20 Januar 2009.

Vårt kvalitetssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.

Logo ISO 9001:2015

Logo ISO 9001:2015